Cookie beleid Oranje Blauw

De website van Oranje Blauw is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Sponsors

Huisreglement

Wedstrijden en trainingen

Training
Elk team heeft tenminste 1 uur training per week. De selectieteams trainen meestal twee maal per week. De spelers worden omgekleed een kwartier voor aanvang van de training verwacht. Kan een speler onmogelijk met zijn eigen team meetrainen dan kan, in overleg met de trainer en jeugdcoördinatoren, worden bekeken of hij/zij op een ander tijdstip met een team kan meetrainen. Een gouden regel is dat de training bij Oranje Blauw altijd doorgaat! Slechts als de gesteldheid van het veld gevaar oplevert voor de spelers, zal de training worden afgelast. Als je niet kunt trainen, meld je dan af bij de trainer!

De ouders
Als ouder bent u een belangrijke “speler” en zullen we regelmatig een beroep op u doen.We werken met vrijwilligers: dit zijn leden en ouders die iets voor de vereniging willen doen. We hebben ouders nodig voor begeleiding bij de wedstrijden, voor de trainingen, voor het fluiten van wedstrijden, voor het vervoer naar de uitwedstrijden, voor het bestuur van de vereniging, voor de kantine, voor het organiseren van andere activiteiten en vele andere taken.

Accommodatie
We bespelen 3 wedstrijdvelden op het sportpark Staddijk in het Nijmeegse stadsdeel Dukenburg. Naast deze 3 velden hebben we de beschikking over een trainingsveld met verlichting, een aantal kleedkamers en een eigen clubhuis.

Afgelasting wedstrijden
Voor een algehele afgelasting moet je de media in de gaten houden. In de krant of op pagina 603 van teletekst kun je lezen of het voetbal in onze regio Oost is afgelast.
Verder wordt op onze internetsite https://oranjeblauw.com   informatie verstrekt over afgelastingen.

Het vervoer
Bij uitwedstrijden zijn de leiders verantwoordelijk voor het op tijd aanwezig zijn op het veld van de tegenstander. Het vertrek vindt altijd plaats vanaf het clubhuis van Oranje Blauw, ongeveer een uur voor aanvang van de wedstrijd. Voor het vervoer van de spelers wordt vooral een beroep gedaan op de ouders die over een auto beschikken. Tenzij het over een afstand gaat die goed per fiets af te leggen is. Wanneer alle ouders gehoor geven aan deze oproep, hoeft niemand vaker dan drie of vier keer per seizoen te rijden.

Tenue
Het officiële Oranje Blauw tenue bestaat uit een oranje/blauw shirt, blauwe broek en blauwe kousen. De officiele kleding kan worden aangeschaft bij Fa Snelders te Wijchen. (https://metsnelders.nl/)
Gebruik hiervoor de  WEBSHOP 

De Sportkleding
Tijdens de wedstrijden moet het officiële tenue worden gedragen.
Tijdens de training is elke vorm van sportkleding toegestaan. We raden je aan om in de herfst en de winter tijdens de trainingen een trainingspak te dragen. Het is niet toegestaan te trainen in het officiële tenue. Wat betreft de voetbalschoenen adviseren wij goed passende schoenen met veel noppen. Tijdens de trainingen en de wedstrijden is het dragen van scheenbeschermers verplicht.

Gedragsregels C.S.V. Oranje Blauw

Algemeen

Iedere speler, trainer of leider, vrijwilliger of ouder is een visitekaartje van de club. Handel daar ook overeenkomstig naar. Wees vriendelijk en geduldig bij thuiswedstrijden in het ontvangen van de tegenstander en gedraag je overeenkomstig bij uitwedstrijden. Bedenk dat alle personen die zich voor Oranje Blauw inzetten vrijwilliger zijn en dit voor hun plezier doen. Help hen zoveel mogelijk om van de club een vereniging te maken waarin iedereen zich thuis voelt en zorg voor een goede uitstraling naar buiten.

Algemene omgangsregels bij Oranje Blauw

De algemene omgangsregels zijn bedoeld om een veilig sportklimaat te creëren. We roepen alle leden op elkaar aan te spreken op gedrag dat niet past binnen deze regels. Ook trainers, begeleiders en bestuurders spreken leden en vrijwilligers aan die zich niet aan de regels houden aan op hun gedrag. Indien nodig vraagt een lid om hulp of zoekt hij / zij contact bij de vertrouwenspersoon .

Behandel je teamgenoten, trainer en leider met respect. Let daarbij op het taalgebruik. Vloek en scheld niet en maak geen racistische opmerkingen. Dit geldt uiteraard ook bij de wedstrijden. Behandel de scheidsrechter en tegenstander met respect. Schud voor en na de wedstrijd de handen met de tegenstander en scheidsrechter om hen te bedanken. Ouders geven een goed voorbeeld aan de zijlijn en gebruiken gepaste taal.

Discrimineer niet en houdt rekening met de grenzen die de ander aangeeft. Val de ander niet lastig en maak geen misbruik van je eigen (macht) positie. Kom niet ongewenst te dichtbij bij anderen en raak de ander niet tegen zijn of haar wil aan.

Ben je het ergens niet mee eens, bespreek dit dan met je trainer of leider, dan kan er gezamenlijk een oplossing gevonden worden. Wanneer er geen overeenstemming kan worden gevonden, ga je samen met de trainer of leider naar de coördinator van de desbetreffende leeftijdsgroep om tot een goede oplossing te komen.

Orde en netheid

Voor de trainingen en wedstrijden ben je ruim op tijd aanwezig, volgens de gemaakte afspraken van het team. Je helpt de trainer en coach mee met het neerzetten van de doelen en andere materialen en opruimen hiervan. Vele handen maken licht werk.

Laat geen rommel achter op de velden tijdens de trainingen of wedstrijden. Neem je afval mee en gooi het in de afvalbakken bij het clubhuis. Voetbalschoenen zijn niet toegestaan in de kantine en glaswerk (flesjes / glazen) mag niet mee naar buiten worden genomen. Ga met zorg om met materialen en faciliteiten van de club. Maak na de trainingen de gebruikte materialen zoveel mogelijk schoon en leg ze op de daarvoor bestemde plaats terug.

Oranje Blauw streeft naar een rookvrij terrein. Alle leden, vrijwilligers en bezoekers wordt dringend geadviseerd en gestimuleerd om buiten de poort te roken. Drugsgebruik en drugsbezit in en om het complex van Oranje Blauw is niet toegestaan en leidt direct tot een complexverbod.

Fair Play

Voetbal is een contactsport, maar Oranje Blauw zal altijd kiezen voor Fair Play. Dat betekent dat onnodig harde overtredingen niet in het voetbal thuis horen. Slaan, spugen, natrappen en schelden is uiteraard verboden. Wanneer deze zaken in de wedstrijden of trainingen plaatsvinden treft het bestuur passende maatregelen tegen de desbetreffende speler.

Gedragsregels sportbegeleiders Oranje Blauw

Binnen de voetbalvereniging zijn draait op vrijwilligers. Op basis van recente gebeurtenissen binnen andere sportverenigingen, wordt steeds meer transparantie gevraagd op het gebied van werken met vrijwilligers. NOC*NSF biedt gedragsregels om het risico op ongewenst gedrag in de relatie tussen speler en trainer / coach te verkleinen. Deze gedragsregels zijn:

- De begeleider moet zorgen voor een omgeving en sfeer waarbinnen de sporter zich   veilig voelt

- De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter   in zijn waardigheid aantast, én verder in het privéleven van de sporter door te dringen   dan nodig is voor het gezamenlijk gestelde doel;

- De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele       intimidatie tegenover de sporter;

- Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter   tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel   misbruik;

- De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter   en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch   van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen)   aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten;

- De begeleider onthoudt zich van seksueel getinte verbale intimiteiten;

- De begeleider zal tijdens training, wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect     omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de   kleedkamer;

- De begeleider heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en     (machts)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is   wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze   personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen;

- De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke   bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële   beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de   gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan;

- De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen   die bij de sporter is betrokken. Indien hij gedrag signaleert dat niet in overeenstemming   is met deze regels zal hij de betreffende persoon daarop aanspreken;

  Binnen de club is een vertrouwenscontactpersoon aangesteld die laagdrempelig       benaderd kan worden wanneer er sprake is of een vermoeden van ongewenst /   grensoverschrijdend gedrag. Link: naar vertrouwenscontactpersoon.

Aannamebeleid vrijwilligers

Zonder vrijwilligers geen vereniging. Zonder deze belangrijke groep mensen kunnen onze leden niet wekelijks genieten van wedstrijden, trainingen, toernooien of andere activiteiten buiten het voetbal.

Uitgangspunt is dat iedereen die Oranje Blauw een warm hart toedraagt vrijwilliger kan worden. Het is wenselijk dat vrijwilligers lid zijn van de vereniging, maar dit is geen voorwaarde. Om ervoor te zorgen dat we nu en in de toekomst blijven werken met vrijwilligers met integere bedoelingen, geldt er een korte procedure die doorlopen moet worden, voordat iemand vrijwilliger kan worden.

Procedure

De procedure voor toekomstige vrijwilliger bestaat uit een kennismakingsgesprek met een werkgroeplid dan wel een bestuurslid. Tijdens dit gesprek wordt de vrijwilliger geattendeerd op de website van C.S.V. Oranje Blauw, waarop o.a. de gedragsregels en informatie over de vertrouwenscontactpersoon gepubliceerd zijn.

Daarnaast wordt er met ingang van het seizoen 2022-2023 een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) verlangd van elke trainer, begeleider en vrijwilliger die bij de jeugd is betrokken. Deze moet iedere drie jaar worden vernieuwd.

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!