Cookie beleid Oranje Blauw

De website van Oranje Blauw is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Sponsors

Huishoudelijk reglement

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Artikel 1 - Algemene bepalingen

1. De vereniging genaamd voetbalvereniging C.S.V. Oranje Blauw , hierna te noemen "de vereniging" is bij notariële akte opgericht op 8 september 1928 en is gevestigd te Staddijk 117, 6537TW te Nijmegen

2. Het huishoudelijk reglement is van toepassing in onverbrekelijke samenhang met de statuten van de vereniging, zoals deze laatstelijk zijn gewijzigd en geheel opnieuw vastgesteld bij notariële akte op 4 juni 1984.

3. De vereniging is van oorsprong een Christelijke vereniging, hetgeen betekent dat er geen voetbal gerelateerde activiteiten op de zondag mogen plaatsvinden zoals wedstrijden, inhaalwedstrijden, oefenwedstrijden, toernooien, etc.

Artikel 2 - Leden

De vereniging bestaat uit natuurlijke personen die door het bestuur als lid zijn toegelaten.

Artikel 3 - Leden van verdienste en ereleden

1. Leden van verdienste zijn zij, die wegens bijzondere verdiensten jegens de vereniging door het bestuur als zodanig zijn benoemd. Leden van verdienste hebben alle rechten van de leden.

2. Ereleden en leden van verdienste zijn zij, die zich jegens de vereniging bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt en op voordracht van het bestuur of van ten minste 10 gewone leden door de algemene vergadering of ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen zijn benoemd. Op leden van verdienste en ereleden rusten geen geldelijke verplichtingen, zij hebben echter wel alle rechten van de leden.

Artikel 4 – Ondersteunende leden / niet spelende leden

1. De vereniging kent ondersteunende leden die enkel de vereniging geldelijk ondersteunen en als zodanig tot de vereniging zijn toegelaten.

2. Een aantal ondersteunende leden zijn ondergebracht in “De club van 50”. Leden van de club van 50 doneren jaarlijks 50 euro welke op een aparte bankrekening tbv de club van 50 wordt gestort.

3. Jaarlijks dragen de leden van de club van 50 mogelijke doelen aan voor de opbrengst van de club van 50. In overleg met het bestuur wordt gekozen aan welk doel de opbrengst wordt besteed.

4. Vereniging kent de mogelijkheid voor niet spelende leden : een niet spelend lid kan wel deelnemen aan de trainingen, echter mag niet deelnemen aan wedstrijden.

 

Artikel 5 Vrijwilligers

1. Binnen C.S.V. Oranje Blauw zijn vele vrijwilligers werkzaam, alle vrijwilligers zijn lid / ondersteunend lid / niet spelend lid van de vereniging.

2. Alle vrijwilligers die te maken hebben met / een begeleidende rol hebben bij jeugdspelers dienen een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) aan te leveren. Deze VOG kan vanuit de vereniging kosteloos worden aangevraagd. De secretaris houdt overzicht over dit VOG beleid en draagt er zorg voor dat per 3 jaar de vrijwilligers een nieuw VOG aanvragen.

3. Binnen de vereniging wordt gewerkt met een aanname beleid voor vrijwilligers. Middels gesprek wordt de organisatie binnen de vereniging uitgelegd, gewezen op het huishoudelijk reglement, de gedragsregels en een VOG aangevraagd.

Artikel 6 - Het lidmaatschap

1. De aanmelding geschiedt door invulling van een aanmeldingsformulier op de website van de vereniging, waarop de volgende gegevens zijn in te vullen: voorletters, achternaam, roepnaam, geboortedatum, (minimale leeftijd is 6 jaar) geboorteplaats, geslacht, straat en huisnummer, postcode en woonplaats, telefoonnummer, emailadres, deelname aan andere voetbalclubs in de afgelopen 3 jaren, bereidheid om vrijwilligerswerk te verrichten binnen de vereniging. Het bestuur kan vorderen, dat de in het formulier verstrekte gegevens door deugdelijke bewijzen worden gestaafd.

2. De verenging hanteert inschrijfkosten van 15 euro per lid. Dit bedrag wordt in rekening gebracht bij inning van de eerste contributie.

3. Het bestuur draagt er zorg voor dat degenen die als lid tot de vereniging wensen te worden toegelaten, worden aangemeld bij de KNVB.

4. Iedereen kan zich aanmelden / lid worden bij Oranje Blauw, indien er geen ruimte is binnen de desbetreffende leeftijdscategorie dan wordt het lid op een wachtlijst geplaatst.

Artikel 7 - Rechten en plichten van leden

Buiten de verplichtingen, geregeld in artikel 5 van de statuten, hebben alle leden de hierna te noemen rechten en plichten.

1. Bij toetreding als lid hebben zij het recht een exemplaar van de statuten en het huishoudelijk reglement in te zien.

2. Zij hebben het recht om deel te nemen aan trainingen en wedstrijden, m.u.v. niet spelende leden (zij spelen geen wedstrijden).

3. Zij hebben het recht om deel te nemen aan debatten en stemmingen in de ledenvergaderingen.

4. Zij hebben het recht van vrije toegang tot wedstrijden en bijeenkomsten, voor zover door het bestuur niet anders is bepaald.

5. Zij hebben het recht om voorstellen, klachten en wensen bij het bestuur in te dienen. Het bestuur is gehouden deze zo spoedig mogelijk te behandelen of te onderzoeken c.q. te doen behandelen of te doen onderzoeken en over het resultaat van de behandeling en/of het onderzoek bericht te geven aan het lid dat het voorstel, de klacht of de wens heeft ingediend.

6. Zij hebben de plicht het bestuur in kennis te stellen van de verandering van hun adres, email en telefoon nummer.

7. Zij hebben de plicht tot tijdige betaling van de contributie, bij een betalingsachterstand van meer dan 6 maanden heeft het bestuur het recht om bij het lid een financiële blokkade op te leggen.

8. Zij hebben de plicht tot naleving van de gedragsregels van de vereniging, alsmede van de door het bestuur of door het bestuur aangewezen commissies gegeven richtlijnen, benevens de voorschriften van de KNVB

· Behandel elkaar met respect, let op taalgebruik en maak geen racistische opmerkingen

· Schud na de wedstrijd de handen met de tegenstander en de scheidsrechter

· Ouders geven een goed voorbeeld aan de zijlijn en gebruiken gepaste taal

· Voor de training en wedstrijden ben je ruim op tijd aanwezig

· Je helpt de trainer met het klaarzetten en opruimen van doeltjes en materialen

· De begeleider zorgt voor een veilige sfeer waarbinnen de sporter zich veilig voelt

· De begeleider onthoudt zich van seksueel getinte verbale intimiteiten / grensoverschrijdend gedrag

· De vereniging gaat voor Fair Play: harde overtredingen zoals slaan, spugen, natrappen en schelden is verboden. Wanneer deze zaken in de wedstrijden of trainingen plaatsvinden treft het bestuur passende maatregelen tegen desbetreffende speler

· Geweld wordt niet geaccepteerd

9. De vereniging heeft een vertrouwenspersoon, waar iedereen terecht kan met vragen omtrent de manier van omgaan met elkaar.

10. Het lid is (of indien het lid nog geen 16 jaar is een familielid) verplicht om samen met zijn of haar team een aantal vrijwilligerstaken op zich te nemen.

 

Artikel 8 - Straffen

1. In het algemeen zal strafbaar zijn zodanig handelen of nalaten, dat in strijd is met de wet, dan wel de statuten, reglementen en/of besluiten van organen van de vereniging, of waardoor de belangen van de vereniging worden geschaad.

2. Straffen opgelegd door de tuchtcommissie van de KNVB, waaronder begrepen die ten gevolge van een gele of rode kaart, dienen door de leden zelf te worden betaald.

3. Het bestuur is bevoegd om, met inachtneming van het beginsel van hoor en wederhoor, naast een straf welke aan een speler, grensrechter, begeleider, verzorger of ander lid wordt gegeven en door de tuchtcommissie van de KNVB wordt afgedaan, een bijkomende straf vanuit de vereniging op te leggen.

4. Bij een beslissing als bedoeld in lid 2 van dit artikel heeft het desbetreffende lid een beroepsmoge-lijkheid bij de algemene vergadering van de vereniging. Dit beroep dient, 6 maanden na het opleggen van de straf door het bestuur, aanhangig te worden gemaakt bij de algemene vergadering middels aangetekend schrijven te richten aan de secretaris van de vereniging.

 

Artikel 9 - Clubkleuren

Het sporttenue van de vereniging bestaat uit:

a. Shirt: oranje blauw

b. Broek: blauw

c. Kousen: blauw

 

Alle wedstrijdtenues en presentatiepakken dienen voorzien te zijn van het Oranje Blauw logo, deze mogen alleen door of in samenspraak met het bestuur aangeschaft worden bij de kledingleverancier waarmee de vereniging afspraken heeft gemaakt. Het gebruik van het Oranje blauw logo op andere kleding of artikelen mag slechts na toestemming van het bestuur. Wanneer tenues of ander materiaal niet meer aan de geldende kwaliteitseisen voldoen kan dit met toestemming van het bestuur worden aangeboden aan derden.

 

Artikel 10 - Bestuur

1. Het bestuur bestaat uit een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en bestaat tenminste uit 3 leden, die allen meerderjarig moeten zijn.

2. Onder het bestuur valt, onverminderd het bepaalde dienaangaande in de statuten, elders in het huishoudelijk reglement of in andere reglementen:

a. de algemene leiding van zaken;

b. de uitvoering van de door de algemene vergadering genomen besluiten;

c. het toezicht op de naleving van de statuten en reglementen;

d. benoeming, ontslag en schorsing van personen werkzaam ten behoeve van de vereniging.

3. Het bestuur vergadert tenminste éénmaal per maand volgens een vooraf vastgesteld rooster, met uitzondering van de maanden juli en augustus. Daarenboven vergadert het bestuur zo dikwijls als de voorzitter of tenminste 3 leden van het bestuur zulks wensen.

4. Een bestuursvergadering is tot besluiten bevoegd als de meerderheid van de bestuursleden aanwezig is. Over elk voorstel wordt mondeling gestemd, tenzij een bestuurslid anders wenst. Besluiten worden bij meerderheid van geldige stemmen genomen.

5. De algemene ledenvergadering dient binnen 6 maanden na het aflopen van het seizoen te worden gehouden. De aankondiging van de vergadering dient ten minste 14 dagen tevoren plaats te vinden.

6. Het bestuur is verplicht tot het uitroepen van een ledenvergadering als daartoe een schriftelijk verzoek wordt ingediend door ten minste 10% van de leden met stemrecht. De ledenvergadering dient binnen een termijn van 4 weken plaats te vinden.

 

Artikel 11 - Het dagelijks bestuur

1. Het bestuur is bevoegd uit zijn midden een dagelijks bestuur te vormen. Het dagelijks bestuur bestaat uit 3 bestuursleden. Doorgaans zijn dit de voorzitter, de secretaris en de penningmeester. Het bestuur mag hiervan afwijken en een ander bestuurslid aan het dagelijks bestuur toewijzen. Het dagelijks bestuur neemt alle beslissingen welke niet tot een gewone bestuursvergadering kunnen worden uitgesteld. Het dagelijks bestuur deelt zijn besluiten, ter bekrachtiging op de eerstvolgende bestuursvergadering mede.

2. Taken van de voorzitter:

a. geeft leiding aan en houdt toezicht op het gehele verenigingsleven;

b. is bij alle officiële vertegenwoordigingen de woordvoerder, tenzij hij deze taak aan een ander bestuurslid heeft overgedragen.

3. Taken van de secretaris:

a. voert de correspondentie uit naam van en in overleg met het bestuur, ondertekent alle van hem uitgaande stukken, is verplicht afschriften ervan te houden en deze evenals de inge-komen stukken te bewaren.

b. heeft het beheer over het archief en is aansprakelijk voor goederen die hem van vereni-gingswege zijn toevertrouwd;

c. zorgt voor het bijeenroepen van vergaderingen;

d. zorgt voor bekendmakingen van veranderingen of aanvullingen in de statuten en reglementen;

e. houdt een voor leden toegankelijke lijst bij, waarin de namen en adressen van alle leden van verdienste en ereleden zijn opgenomen.

4. Taken van de penningmeester:

a. beheert de gelden van de vereniging;

b. zorgt voor het innen van de aan de vereniging toekomende gelden en draagt zorg voor alle door het bestuur en de algemene vergadering goedgekeurde uitgaven;

c. houdt boek van alle ontvangsten en uitgaven;

d. voert de briefwisseling, voor zover deze betrekking heeft op de uitvoering van de in de voorgaande leden van dit artikel vermelde taken, ondertekent alle van hem uitgaande stuk-ken, is verplicht afschriften te houden en deze, evenals de op de uitvoering van eerder ge-noemde taken betrekking hebbende ingekomen stukken te bewaren;

e. brengt in de algemene vergadering verslag uit van de financiële toestand en legt daarbij over de balans en de staat van baten en lasten met toelichting over het afgelopen verenigingsjaar en een begroting voor het komende verenigingsjaar.

 

Artikel 12 - Bestuursverkiezing

1. Ieder bestuurslid treedt uiterlijk 3 jaar na zijn verkiezing af en kan herkozen worden.

2. De namen van de aftredende bestuursleden, alsmede van de door het bestuur gestelde kandidaten dienen gepubliceerd te worden in de agenda van de jaarlijkse ledenvergadering waarin de bestuursverkiezing aan de orde is.

In deze agenda dient tevens de mogelijkheid tot kandidaatstelling door stemgerechtigde leden van de vereniging geopend te worden, met vermelding van de daaraan verbonden procedure.

3. Een kandidaatstelling door stemgerechtigde leden dient schriftelijk bij de secretaris aangemeld te worden, te ondertekenen door tenminste drie stemgerechtigde leden en dient vergezeld te gaan van een ondertekende bereidheidverklaring van de desbetreffende kandidaat eventueel onder vermelding van de functie die hij in het bestuur ambieert. Zoals omschreven in de statuten wordt de voorzitter, penningmeester en secretaris door de algemene vergadering uit de leden in functie gekozen.

 

Artikel 13 - Kascommissie

1. Conform artikel 13 van de statuten worden door de algemene ledenvergadering de leden van de kascommissie benoemd.

2. De kascommissie bestaat uit ten minste 2 leden (mogen geen deel uitmaken van het bestuur).

3. De kascommissie houdt toezicht op het beheer van de penningmeester, Zij is gehouden tenminste éénmaal per jaar de kas de saldi, de boeken en bescheiden van de penningmeester na te zien. Van de uitkomst van dit onderzoek wordt verslag uitgebracht aan het bestuur.

4. Indien de kascommissie termen aanwezig acht om de penningmeester de dechargeren zal zij een betreffend voorstel doen aan de algemene vergadering. De kascommissie is bevoegd aan het bestuur voorstellen betreffende het financiële beheer te doen.

 

Artikel 14 - Overige commissies

1. Binnen de vereniging is een aantal commissies werkzaam, te weten: :

a. technische commissie

b. activiteitencommissie

c. sponsorcommissie

d. barcommissie

e. terreincommissie

f. daarbij bestaat de mogelijkheid tot bijeen roepen van een adhoc of tijdelijke commissie, bijvoorbeeld jubileumcommissie

 

2. De benoeming tot lid van een commissie geschiedt, behoudens tussentijds bedanken, voor één jaar of tot de opdracht is volbracht of ingetrokken.

3. Bij het besluit tot instelling van een commissie worden de samenstelling, taak, bevoegdheid en werkwijze van de commissie in een instructie vastgelegd. Deze instructie wordt beschouwd als een onlosmakelijk deel van het huishoudelijk reglement.

4. Elke commissie rapporteert ten minste eenmaal per kalenderjaar over de voortgang van zijn werkzaamheden aan het dagelijks bestuur, de commissie wordt daarvoor ten minste eenmaal per jaar uitgenodigd in de vergadering door het dagelijks bestuur, indien nodig vaker.

 

Artikel 15 - Contributie

1. De leden zijn jaarlijks gehouden tot het betalen van een contributie, die door de algemene vergadering jaarlijks zal worden vastgesteld. Zij kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld, die verschillende bijdrage betalen.

2. Ereleden en leden van verdienste zijn vrijgesteld van het betalen van contributie.

3. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft niettemin de contributie voor het gehele jaar verschuldigd.

4. Het verenigingsjaar loopt van juli t/m juni

 

Artikel 16 - Gebouwen van de vereniging

1. De vereniging draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de eigendommen van welke aard ook, van leden en derden in de gebouwen aanwezig.

2. Het clubhuis is gedurende door het bestuur aan te wijzen uren voor de leden toegankelijk. Van deze regeling wordt aan de leden mededeling gedaan.

3. Het clubhuis mag enkel worden gebruikt voor activiteiten van de vereniging. Prive gebruik is niet toegestaan.

 

Artikel 17 - Wedstrijden

1. De spelers zullen door de technische commissie worden ingedeeld in een team en daarvan in kennis worden gesteld. Bij verhindering is iedere speler verplicht tenminste 24 uur van tevoren dit onder opgaaf van reden te melden aan de leider en/of aanvoerder van het desbetreffende team.

2. Bij wedstrijden zal zo mogelijk ieder team vergezeld zijn van een leider, aan te wijzen door de technische commissie. De leider is de eerst verantwoordelijke voor het gebeuren rond de wedstrijd. Hij rapporteert onregelmatigheden aan de technische commissie en / of bestuur.

3. Leden die aan wedstrijden deelnemen dienen in de voorgeschreven kleding te verschijnen.

4. Begeleiders van een team bij wedstrijden dienen lid te zijn van de vereniging.

5. De spelers van een team zijn in beginsel gehouden tijdens wedstrijden te handelen volgens de aanwijzing van de aanvoerder en de leider.

6. De technische commissie is bevoegd namens de vereniging wedstrijden uit te schrijven en de vereniging te doen inschrijven als deelneemster aan door andere personen georganiseerde wedstrijden, waarvoor door de KNVB toestemming is verleend.

7. Van het behalen van prijzen, kampioenstitels of premies door een elftal en/of leden, die de vereniging op enige wedstrijd vertegenwoordigen, geschiedt aantekening in een daartoe bestemd geschrift. Bedoelde prijzen en premies zijn eigendom van de vereniging en komen aan de vereniging ten goede.

 

Artikel 18 - Aansprakelijkheid van de leden

1. Ieder van de leden is aansprakelijk voor de door hem aan de eigendommen van de vereniging aangerichte schade. Elke geconstateerde schade wordt geacht veroorzaakt te zijn door hem of hen die

de betreffende zaak het laatst heeft of hebben gebruikt, indien en voor zover het tegendeel niet door de betrokkene(n) wordt aangetoond.

2. Voor de kosten die gepaard gaan met de afdoening van strafzaken e.d. door de KNVB kunnen de leden niet aansprakelijk worden gesteld.

3. Het is niet toegestaan in de kleedkamers alcoholische dranken te nuttigen of te roken, drugs te gebruiken.

 

Artikel 19 - Representatie

Bij onderstaande gebeurtenissen worden namens de vereniging, indien de secretaris hiervan tijdig kennis heeft kunnen nemen, door het bestuur te bepalen attenties verstrekt:

a. huwelijk van een lid;

b. geboorte zoon/dochter van een lid:

c. tijdens ziekte, bij thuisverblijf na minimaal 2 weken ziekteduur;

d. tijdens ziekte, na een verblijf van een week in het ziekenhuis;

e. bij overlijden van een lid, zijn/haar echtgeno(o)t(e) of kind;

f. bij 25- of 50-jarig huwelijksjubileum van een lid;

g. een 25 jarig verenigingsjubileum een zilveren speld, bij 50 jarig verenigingsjubileum een gouden speld.

h. overige representaties en attenties te bepalen door het bestuur.

 

Artikel 20 - Nieuwsbrief

De nieuwsbrief van Oranje Blauw verschijnt 1x per 1-2 maanden, of vaker indien nodig. Een bestuurslid is altijd betrokken bij de opstelling en inhoud van de nieuwsbrief.

 

Artikel 21 - Sponsoring

De sponsorcommissie is verantwoordelijk voor het werven en onderhouden van de contacten met de sponsoren. Alle reclame uitingen in- en op het sportpark evenals die op de officiële wedstrijdkleding mogen alleen geplaatst worden door, of met goedkeuring van de sponsor commissie en bestuur. Kleding dient besteld te worden bij de leverancier en bijpassend kleding merk waarmee de club op dat moment een contract heeft.

 

Artikel 22 - Alcohol, roken, drugs en voeding

Alcoholgebruik is alleen toegestaan voor meerderjarige leden. Het is niet toegestaan om alcohol zelf mee te nemen, deze dient in de kantine gekocht te worden. Gebruik van alcohol buiten de kantine en terras is niet toegestaan. In de kantine mag alcohol pas worden geschonken na 14:00 uur. Alle vrijwilligers die in de bar alcohol schenken worden dringend verzocht en gestimuleerd om de e-learning “verantwoord alcohol schenken” te volgen. Een behaald certificaat wordt bewaard in de bar.

De kantine heeft een frituur, welke op de zaterdagen eind van de middag / begin van de avond is geopend (mits voldoende bezetting door vrijwilligers). Het is niet toegestaan om gekochte maaltijden van buiten het terrein van Oranje Blauw te nuttigen op het terrein van Oranje Blauw. Slechts op incidentele momenten wordt dit toegestaan, altijd in overleg met het bestuur.

De vereniging voert een anti rookbeleid en streeft naar een rookvrij terrein. Alle leden, vrijwilligers en bezoekers wordt dringend geadviseerd om buiten de poort te roken.

Drugsgebruik en drugsbezig in en om het complex van Oranje Blauw is niet toegestaan en leidt direct tot een complexverbod.

Artikel 23 - Wijziging van het huishoudelijk reglement

1. Het huishoudelijk reglement kan slechts gewijzigd worden door een besluit van de algemene ledenvergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van het huishoudelijk reglement zal worden voorgesteld. De termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering moet tenminste 14 dagen bedragen.

2. De voorgestelde wijziging van het huishoudelijk reglement wordt tenminste 14 dagen voor de vergadering in het cluborgaan gepubliceerd en/of een afschrift hiervan aan alle leden toegezonden.

 

Artikel 24 - Slotbepalingen

1. Ieder lid en verenigingsorgaan heeft zich te houden aan de bepalingen van dit reglement.

2. Na vaststelling van het reglement wordt zo spoedig mogelijk de tekst bekend gemaakt aan de leden.

3. Dit huishoudelijk reglement en alle navolgende wijzigingen van dit reglement treden in werking 14 dagen na het verschijnen van het clubblad waarin de tekst van het reglement is opgenomen.

 

Aldus vastgesteld in de algemene vergadering van de vereniging, dinsdag 19 september 2023

Namens het bestuur van de vereniging.

 

Margreet Bartels van Putten en Sigrid Amstelveen

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!